விளம்பரம்

2
Hamas lost control of Gaza; Minister of Israel | காசாவின் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது ஹமாஸ் அமைப்பு; இஸ்ரேல் மந்திரி
ஹமாஸ் அமைப்பின் மையங்களை பொதுமக்கள் சூறையாடி வருகின்றனர் என கூறினார்.

உள்நுழைக

விளம்பரம்