இன்றைய விளம்பரம்


சூப்பர் நோவா வெடிப்பில் மீதமிருப்பவை