இன்றைய விளம்பரம்

செவ்வாயின் மேற்பரப்பில் எழும் சத்தங்கள்