விளம்பரம்

0

விண்வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போது இமயமலையின் தோற்றம் புகைப்படம் – வானியலின் அதிசயங்கள்