இன்றைய விளம்பரம்


விண்வெளியில் இருந்து பார்க்கும்போது இமய மலையின் தோற்றம்