இன்றைய விளம்பரம்


தெருவிலதான் விபத்துத்தான் நாடு தெருச்சாவாம் மலிவாச்சுப் பாடு சாகத்தான் துடிப்போரைய் சாகவிட நினைப்போரைய் தெருவில்பார் படமெடுப்பார் கேடு