இன்றைய விளம்பரம்


தரை வழியே குடியில் மூழ்கிக் கிடப்பதும் தெரு வழியே புகையிலை பத்தி அழிவதும் மறைவினில் மாற்றான் பெண்ணைக் கெடுப்பதும் அடுத்தவன் சொத்தைக் கொள்ளை அடிப்பதும்