இன்றைய விளம்பரம்


உலகம் போகிற போக்கில தான் முன்னேறுவது நாங்களா தமிழா! பலப்பல நுட்பங்கள் தான் வருவதைத் தான் பாரு தமிழா! தமிழ்மொழி வாழத் தான் நுட்பங்கள் தான் உதவுமா தமிழா!