இன்றைய விளம்பரம்


உலகைத்தான் நம்மனிதர் சீர்அ ழிக்க உலகைத்தான் யார்படைத்தான் யார்தான் கண்டார்