இன்றைய விளம்பரம்

பணமென்றாள் பெண்ணும்... கண்ணடித்துச் சுண்டியிழுப் பாள்காசு இல்லாட்டி கண்வெட்டில் ஓடிடுவாள் காண். (ஒரு விகற்பக் குறள் வெண்பா) அடேய் தம்பி! காசில்லாட்டி நீயடா செல்லாக் காசடா! பெண்ணுக்குப் பின்னால ஓடியலையாமல் நாலு காசுழைக்கத் தேடியலை! நாலு காசுழைத்து வைத்திருந்தால் முழுவதும் படிக்க: http://www.ypvnpubs.com/2019/07/1.html