இன்றைய விளம்பரம்


மழை வந்தால் நனையும் நிலை இது ஒரு ஏழையின் கதை! தொழில் வாய்ப்பை வழங்கிச் சென்றமை நல்ல விதையாகப் பார்க்கின்றேன்!