இன்றைய விளம்பரம்

அமைதி அமைதியாய்த் தான் அம்மாவின் அணுகுதலைப் போலத் தான் நல்ல முடிவுகளை எடுத்தமையால் என் பிழைப்பு நல்லாய் போகிறதே!