இன்றைய விளம்பரம்

எழுதத் தான் எழுதுகோலைப் பிடித்தால் எத்தனையோ எழுதிவிடலாம் - ஆனால் இரண்டு பக்கத்தை எண்ணிப் பாரென எழுதத் தான் மறந்து விடுகிறோமே!