விளம்பரம்

0
tamilbm
தமிழா! தமிழரே உலகின் முதற்குடி! தமிழா! தமிழே உலகின் முதன்மொழி! தமிழா! தமிழில் தான் நல்ல பண்பாடு! ...
2
tamilbm
உலகத் தமிழ் வலைப்பதிவர்களுள் என் உள்ளம் தொட்ட அறிஞரே! என் உள்ளத்தில் - நீங்கள் என்றும் எனக்கு ...
1
tamilbm
காதலின்றியே அலையும் ஆள்இவர் உருப்படார் எனத்தான் கன்னிப் பெண்களும் ஒதுங்குவரே! காதலின்றியே அலையும...
1
tamilbm
தமிழாண்டின் நல்முதல்நாள் நம்பகல வன்திருநாள் தைப்பொங்கல் வாழ்த்து உமக்கு!
1
tamilbm
ஊர்க்காரர் கண்படாமல் தாம்தெருவில் கூத்தடிப்பாம் ஊர்காதில் எட்டட்டும் பாடு!
1
tamilbm
சமூக வலைத் தளங்களில் கெட்ட (தூஷணச்) சொல் பாவிப்போரை ஒதுக்கி வையுங்கள். இல்லையேல் நீங்களும் நிர்வாணமா...
1
tamilbm
அப்துல் கலாம் அவர்களை ஈன்ற தமிழகமே விழித்தெழு... இனியும் இந்தியா தூங்கினால் நாம் இன்னும் எத்தனைய...
1
tamilbm
உனக்காக எந்தச் சூழலும் அமைந்துவிடாது! எந்தச் சூழலையும் உனக்காகப் பயன்படுத்திக்கொள்... வெற்றி உன்...
0
tamilbm
பிள்ளையார் எமது சிக்கலை விரட்ட எல்லாம் நன்மையில் முடிய பிள்ளையார் எமக்கு என்றும் காவலே!
0
tamilbm
மாச் சீர், விளச் சீர், காய்ச் சீர் ஆகிய சீர்களாலான அளவடி, சிந்தடி ஆகியவற்றால் ஆனது குறள் வெண்பா ஆகும...